Actievoorwaarden Carnavalsoutfit Toetjespakket

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Mona Carnavalsoutfit Toetjespakket’ (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: “FrieslandCampina”) organiseert van 18 januari tot 10 februari 2016 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op mona.nl
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice op telefoonnummer; 0800-0765 (gratis) of via de Facebookpagina van Mona

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

 1. Deel een foto van jouw Carnavals-toetjesoutfit met ons op Facebook
 2. De leukste foto’s krijgen van ons een toetjespakket.
 3. De inzendperiode sluit op 9 februai om 23:59 uur. Na deze periode is het niet meer mogelijk om deel te nemen.

 

Artikel 3 Prijs

 1. De prijs bestaat uit een Toetjespakket, bestaande uit een assortiment van verschillende toetjes en Mona goodies, t.w.v. maximaal 20 euro.
 2. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van de beste ingezonden volledige inzendingen.
 3. Er zijn in totaal 5 prijzen beschikbaar.
 4. Als uw aanmelding niet wordt uitgekozen, zult u geen bericht van ons ontvangen.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 

Artikel 4: Deelname

 

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende deze actie in Nederland woont.
  Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 2. U kunt onbeperkt meedoen, maar slechts één keer met dezelfde outfit.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deze actie.
 4. De door de Deelnemer aan FrieslandCampina verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie, een en ander conform het bepaalde in de onderhavige Actievoorwaarden.
 5. Door deel te nemen aan de Actie stemt de Deelnemer er mee in om, zonder aanspraak te zullen maken op enige vergoeding door FrieslandCampina vrijwillig mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van FrieslandCampina die verband houden met de Actie.
 6. De Deelnemer staat ervoor in dat eventueel door hem gemaakte foto’s in het kader van de Actie, geen inbreuk zal maken op rechten van derden en vrijwaart FrieslandCampina tegen aanspraken van derden ter zaken. Daarnaast zal bij constateren van een overtreding, het desbetreffende bericht verwijderd worden.
 7. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt.
 8. Aanstootgevende berichten, foto’s of filmpjes zullen per direct verwijderd worden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­naam-, adres- telefoon-en email gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen.

 1. Mona is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Artikel 9 Facebook

 1. Deze actie is op geen enkele manier verbonden, of gelieerd aan Facebook.
 2. Facebook is op geen enkele manier aansprakelijk voor zaken omtrent deze actie.