Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Mona Hou een Plekje vrij Foto actie

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Mona Hou een Plekje vrij foto actie’(hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: “FrieslandCampina”) organiseert van 12 februari tot 30 april 2018.
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.mona.nl.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u op werkdagen ( 09.00 tot 17.00 uur) telefonisch richten aan de Consumentenservice op het telefoonnummer; 0800-0765 (gratis).

Artikel 2 Speelwijze De Actie werkt als volgt:

 1. Op 12 februari 2018 zal op de binnenkant van de verpakking (clip)  en op de Mona Eurosparen website en app een bericht geplaatst worden om consumenten op te roepen een foto te laten maken van zichzelf waarin u samen met iemand anders een Mona toetje eet en de foto te delen met de hashtag #houeenplekjevrij. De aanmelder, u, kunt door middel van de foto te delen via facebook en Mona te taggen, een prijzenpakket winnen.
 2. De foto dient digitaal via facebook ingediend te worden met Mona er in getagged en de hashtag #houeenplekjevrij. Alleen volledige berichten maken kans op een deelname aan de winactie.
 3. De mensen op de foto(de deelnemers) dienen toestemming te hebben gegeven om de foto in te laten zenden door de aanmelder.
 4. De aanmeldingen sluiten op 30 april 2018 om 10:00 uur. Na deze periode is het niet meer mogelijk om deelnemers aan te melden.

 

Artikel 3 Prijs

 1. De prijs bestaat uit een toetjestafel en Mona pakket. Mona geeft een toetjestafel voor 10 personen weg met een toetjespakket om er thuis een écht toetjesfeest van te maken.
 2. FrieslandCampina zal de prijswinnaar aanwijzen op basis van de leukste ingezonden (complete) aanmeldingen.
 3. Mocht uw aanmelding verkozen worden als winnaar, dan zullen wij vóór 14 april 2018 contact met u opnemen via Facebook.
 4. Als uw aanmelding niet wordt uitgekozen, zult u geen bericht van ons ontvangen.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van de prijswinnaar honoreren om zijn prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 

Artikel 4: Deelname

  1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende deze actie in Nederland woont. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
  2. U kunt één keer per persoon een foto insturen voor de Mona Hou een Plekje Vrij foto actie.
  3. Er zijn geen kosten verbonden aan deze actie
  4. De door de Deelnemer aan FrieslandCampina verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie.
  5. Door deel te nemen aan de Actie stemt de Deelnemer er mee in om, zonder aanspraak te zullen maken op enige vergoeding door FrieslandCampina, vrijwillig mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van FrieslandCampina die verband houden met de Actie.
  6. De Deelnemer staat ervoor in dat eventueel door hem/haar gemaakte foto’s in het kader van de Actie, geen inbreuk zullen maken op rechten van derden en vrijwaart FrieslandCampina tegen aanspraken met betrekking tot derden .
  7. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt.
 • Aanstootgevende berichten, foto’s of filmpjes zullen per direct worden verwijderd.

 

Artikel 5 Gebruik gegevens 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 1. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen. Mona is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 2. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.